2480cf Open Top Aggregate Car

2480cf Open Top Aggregate Car